Grön el

Grön el, som även kallas förnybar energi eller miljövänlig elm kommer från förnybara energikällor och är sålunda en viktig stöttepelare om du vill leva klimatsmart. Exempel på förnybara energikällor är solenergi, vindkraft, vattenkraft, biobränsle och biogas. Ett annat populärt alternativ är luftvärmepumpar. Dessa energikällor är bättre för miljön än fossila bränslen som olja eller kol och bidrar inte till växthuseffekten genom nettoutsläpp av koldioxid. Anledningen till att dessa energikällor kallas för förnybara är att de produceras i snabbare takt än vi kan förbruka dem. De flesta vet att fossila bränslen också förnyas, skillnaden är att för dessa tar processen flera miljoner år. Det finns många alternativ när man väljer grön el och flera saker att tänka på. Som konsument kan du med fördel undersöka om specifika företag finns med i Miljödatabasen.

Grön el är det hållbara alternativet

Grön el är det hållbara alternativet

Grön el – Hur produceras det?

vattenkraft tar tillvara på energin hos vatten i rörelse och ligger bakom nära hälften av all el som produceras i Sverige då vi har flera hundra vattenkraftverk. Regn- och smältvatten samlas i sjöar och dammar och används efter behov. Att kunna reglera produktionen är viktigt i Sverige eftersom vi har ett mycket större energibehov på vinterhalvåret. Till grön el hör även vindkraft som tar vara på rörelseenergin i vinden. I Sverige finns idag dryga 2300 vindkraftverk spridda över landet som står för omkring 10 procent av elproduktionen. Eftersom vi inte kan kontrollera hur mycket det blåser eller när det blåser, är vindkraft och den lättreglerade vattenkraften bra komplement till varandra.

Jorden tar emot en stor mängd solenergi som kan utnyttjas via solceller eller solfångare. Solceller omvandlar ljuset till elektricitet genom att bilda spänning mellan cellernas framsida och baksida. Den vanligaste användningen i Sverige är privata solceller som komplement till kommersiell el, men på många platser i världen byggs så kallade solcellsparker upp. Solfångare samlar värmen från solljuset och används vanligtvis till vattenuppvärmning av privatpersoner. Biobränsle producerar grön el via förbränning av restprodukter från industrin, skogsavverkning, avfall eller av grödor som odlats speciellt för att användas i energiproduktion. Biogas framställs genom att till exempel hushållsavfall, gödsel eller slam från reningsverk bryts ned av mikroorganismer.

Miljömärkning för el

Det finns en rad olika miljömärkningar för el som olika organisationer ligger bakom. Naturskyddsföreningens märkning är Bra Miljöval. Elektricitet som kommer med denna märkning är de förnybara alternativen som tagits upp tidigare med en produktionsprocess som inte varit skadlig för miljön. Grön el som produktionsmässigt håller måttet kan även vara märkt med den internationella EPD som står för Environmental Product Declaration som också kontrollerar att produkt såväl som tillverkningsprocessen inte varit skadlig för miljön. En tredje märkning är SERO som den ideella föreningen Sveriges energiföreningars riksorganisation står bakom. Föreningen bildades 1980 och har som målsättning att främja lokal energiproduktion som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

När man får ett erbjudande från sitt elbolag om grön el eller självständigt letar efter gröna alternativ bör man känna till miljömärkningen eftersom produktionssättet spelar stor roll för om energikällan är ett bra alternativ för miljön. Även om förnybara energikällor har många fördelar kan de vara skadliga för närmiljön om produktionen inte tar hänsyn. För vattenkraftverk används fördämningar och om inte påsläpp regleras på rätt sätt finns det stor risk att vattendrag torkar ut vilket är förödande för natur och djurliv. Vindkraftverk avger ganska mycket ljud och kan påverka klimatet lokalt då de kan ändra de normala vindförhållanden.

Spelar mitt val om grön el roll?

Det råder idag en enighet kring att vi måste röra oss bort från fossila energialternativ både på grund av deras negativa inverkan på miljön och det faktum att de kommer att förbrukas. Att välja grön el är på lång sikt väldigt viktigt för att främja utvecklingen av elproduktionen. Men på kort sikt får ditt val om grön el inte någon inverkan på vilken el ditt elbolag levererar på grund av hur energipolitiken fungerar. Du får idag redan en viss del förnybar el i dina vägguttag och du bör titta extra noga på elbolagets villkor om du ska betala mer för miljövänlig el. Oavsett så är det är viktigt att ta ställning för elproduktionens framtida utveckling.