Vindkraft

Vindkraft innebär att man utnyttjar vinden till att driva vindturbiner som alstrar elektricitet. Man kan faktiskt säga att vinkraften är en form av solenergi eftersom det är solen som gör så att det blåser på jorden. Vindkraft räknas som en miljövänlig energikälla, bland annat eftersom den inte kan förbrukas. Hur mycket vi än utnyttjar vinden som kraftkälla kommer det alltid att fortsätta blåsa. Man räknar med att ungefär 3 % av all energi i världen produceras genom vindkraftverk. I Sverige är siffran högre. I Sverige räknar man med att vi kan tacka våra vindkraftverk för 7 % av den energi vi förbrukar.

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla

Vindkraften ser ut att vara en del av en förnuftig energiproduktion, globalt sett. Att använda fossila bränslen innebär stor negativ miljöpåverkan samtidigt som olja och kol blir allt mindre lönsamt att utvinna i takt med att dessa resurser blir mer och mer sällsynta. Vindkraft är alltså förnyelsebart och det enda som begränsar hur mycket energi vi kan utvinna är hur många vindkraftverk vi bygger. Vindkraften är, inte utan orsak, den energiform som växer snabbast i världen idag. I Sverige producerar vindkraften som mest energi under våra blåsiga vintrar. Alltså under den period då vår förbrukning av el är som störst.

En stor fördel med vindkraft är att det går att bygga väldigt små såväl som väldigt stora vindkraftverk. En så kallad vindsnurra kan stå för en ordentlig del av energiförsörjningen i ett enskilt hushåll om fastigheten är belägen på en gynnsam plats. När det gäller energiförsörjning i större omfattning innebär alla kända energislag att stadsbilden eller landskapet förändras och vindkraftverk innebär att en förhållandevis liten markareal tas i anspråk. I framtiden kan vindturbiner komma att bli en lika självklar syn som fabriksskorstenar är idag. De rörliga kostnaderna för att producera el med ett vindkraftverk är lägre än för alla andra energislag.

Vad talar emot vindkraft?

Energi som produceras genom vindkraftverk kan inte lagras med nuvarande teknologi. El produceras när det blåser tillräckligt mycket men inte annars. Därför behöver man idag komplettera med en energikälla som är mer flexibel, där man kan öka eller minska produktionen utifrån hur mycket el som vindkraftverken genererar. Det blåser olika mycket på olika platser och om man verkligen vill satsa på en utbyggnad av vindkraften kan de miljöer med bra förutsättningar komma att utsättas för stor påverkan. Huruvida vindkraft är bra eller inte hänger också samman med hur hög verkningsgraden är i relation till vad det kostar att producera elen. Stora framsteg inom till exempel solenergi kan påverka vindkraftens lönsamhet.

Ett vindkraftverk ger i från sig ljud. Det är något oundvikligt som händer när vinden sätter turbinerna i rörelse. Människor som bor nära stora vindkraftverk menar ibland att detta innebär en negativ påverkan på deras livsmiljö. Man kan även hävda att vindkraftverk är så stora att de dominerar landskapsbilden på ett negativt sätt. Det har även påståtts att många fåglar dör när de flyger nära ett vindkraftverk men utifrån den forskning som bedrivits fram till idag tyder det mesta på att vindkraft bara påverkar djurlivet i marginell utsträckning.

Vindkraft har stor utvecklingspotential

Vindkraft är en viktig energikälla

Vindkraft har framtiden för sig. En av utmaningarna är att hitta platser för nya vindkraftverk där anläggningarna inte påverkar människor på ett negativt sätt. Det är dock intressant att notera att opinionen, när det gäller vindkraft, är som mest positiv i länder där det finns många vindkraftverk. I Danmark, där vindkraften står för omkring 5 % av landets totala BNP är enligt en stor undersökning 96 % av befolkningen positivt inställd till detta energislag. Att placera vindkraftverk ute till havs kan vara ett sätt att höja produktionen avsevärt samtidigt som miljöpåverkan minskar. Det gäller dock att utveckla tekniken för att energin på ett säkert sätt ska kunna nå land via kablar under vattnet. Där är forskningen redan långt framme.